Masterclass privacybeleid


1. Object en bereik


Dit privacybeleid heeft betrekking op services die worden beheerd door CantinaSoftware SAS , 60 rue Saint Sabin 75011 Parijs - Frankrijk("Cantina"). Cantina is geregistreerd onder de Franse bedrijvenregistratie van Parijs (75) # 524287646.


Cantina doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd.Mochten we u vragen om bepaalde informatie te verstrekken waarmee u kuntgeïdentificeerd bij het gebruik van deze website, zal het alleen worden gebruikt in overeenstemming metmet deze privacyverklaring.


De persoonlijke diensten van Cantina bestaan ​​onder meer uit softwaredie kan worden ingesloten op een website of kan worden gedownload, elke applicatie ofgame of online forum al dan niet beschikbaar via sociale netwerksitesof draait op Cantina-servers (Cantina-applicatie), elke inhoud,informatie of gerelateerde documentatie, alle gemaakte informatie of onderwerpenbeschikbaar via Cantina Applications, alle informatie of onderwerpen ofdoor gebruikers gegenereerde inhoud die beschikbaar wordt gesteld via Cantina-applicaties,(gezamenlijk de "Service").


Het doel van dit privacybeleid is om uit te leggen hoe Cantina verzamelt,gebruikt en beschermt alle informatie die u Cantina geeft tijdens het gebruikdeze website. Door de Service te gebruiken, stemt u in met het verzamelen engebruik van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in het privacybeleid.Cantina kan dit beleid wijzigen door deze pagina bij te werken. Je moet het controlerendeze pagina regelmatig om ervoor te zorgen dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen.

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt op 20 augustus 2013.


2. Wat we verzamelen, limieten


We kunnen de volgende gegevens van uw profiel in volgorde van u verzamelenom toegang te verlenen tot de Dienst: naam, adres / locatie, geslacht, datumvan geboorte, speelgewoonten en hobby's, contactgegevens zoals e-mailadres, startpagina of gebruikersnaam voor andere sociale netwerken of instantmessaging-netwerken, die u verstrekt.


Als de Service wordt gebruikt via uw Facebook-sociale netwerkpagina,we verzamelen geen persoonlijke informatie verstrekt door Facebook, inin overeenstemming met het privacybeleid van Facebook. Op dit moment en inin overeenstemming met een dergelijk beleid hebben we toegang tot en bewaren we maximaal 24uren de volgende informatie: voornaam en "fan" status. Wanneervereist, zullen we ons privacybeleid bijwerken om elke wijziging vanFacebook Privacybeleid.

Wanneer u zich identificeert op een Service, mag u uzelf identificerenvia een sociaal netwerkaccount waarin Cantina kan ontvangenaanvullende informatie over uw profiel en uw ID daarvoorsite.


Mogelijk bieden we u de mogelijkheid om andere informatie over te verstrekkenuzelf (zoals geslacht, leeftijd, beroep, hobby's, interesses, postcodecode, etc.), of we kunnen die informatie van socialnetwerksystemen waarop u Cantina Service (inin overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van die systemen), wat dan zou gebeurenvallen ook onder dit privacybeleid.

Wanneer u een service gebruikt via uw sociale netwerkpagina, of eensociale netwerkapp op de pagina van iemand anders, kunnen we informatie vastleggenmet betrekking tot het gebruik van de betreffende Dienst en ook andere informatiedie zichtbaar kan zijn op uw sociale netwerkprofiel en pagina inin overeenstemming met de relevante gebruiksvoorwaarden van deze pagina. Als voorbeeld,we kunnen informatie opnemen en weergeven, zoals uw hoge scores, forumrangen en titels, forum online status, spelsessie duur en despeluitdagingen, verlanglijstjes, aanbiedingslijsten die u wilt verzendenuw profielpagina, of wanneer u nieuwe leden uitnodigt in uw netwerk ofberichten verzenden via de Dienst.

Let op: houd er rekening mee dat als u berichten verstuurt of materiaal plaatstmet persoonlijke informatie op een dergelijke sociale netwerkpagina of posteen onderwerp naar een openbaar zichtbare pagina of een toegankelijk forum op CantinaServices, die informatie kan worden verzameld en gebruikt door anderen. Ukan uw account op elk moment beëindigen, waardoor uw profiel wordt verwijderden andere persoonlijke informatie uit het zicht. Cantina kan echter (maaris niet verplicht om) informatie over u te bewaren die op zijn systeem staatna uw beëindiging. Neem contact op met Cantina om uwaccount of voor andere vragen met betrekking tot uw persoonlijkeinformatie.


Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op informatie verzameld doorCantina. Naast onze directe verzameling van informatie, onzeexterne serviceleveranciers (zoals leveranciers van betalingen en aanbiedingen)die betalingsdiensten (via microbetalingen of advertenties) of CPA kunnen aanbiedenaanbiedingen kunnen bankgegevens en telefoonnummers verzamelen of laten verzamelenof e-mailadressen van u. We hebben geen controle over hoe deze derdepartijen gebruiken dergelijke informatie, maar we vragen hen wel om bekend te maken hoe ze dat doenpersoonlijke informatie gebruiken die aan hen is verstrekt. Enkele van deze derde partijenkunnen tussenpersonen zijn die uitsluitend als schakels in de distributie fungerenketen, en bewaar, bewaar of gebruik de aan hen verstrekte informatie niet.U dient altijd het beleid van services van derden enwebsites om ervoor te zorgen dat u vertrouwd bent met de manieren waarop zeinformatie gebruiken die u met hen deelt. We kunnen niet garanderen dat zezal onze regels volgen.


3. Wat we doen met de informatie die we verzamelen


Opmerking: we kunnen een deel van uw gegevens buiten uw huis overdragenland, of buiten Frankrijk of Europa om uwaccount. Sommige landen hebben mogelijk geen gelijkwaardige gegevensbeschermingwetgeving die het gebruik van uw persoonlijke gegevens beschermt. Doorhet indienen van uw informatie bij Cantina Service zoals hierboven beschreven, utoestemming voor dergelijke overdrachten.

We verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan derdenmaar we kunnen bepaalde informatie over u gebruiken die niet persoonlijk is.Cantina, een aantal van haar partners en elk van hun aannemers enwerknemers kunnen de inhoud bekijken waarnaar u de service verzendtde Dienst verlenen of bepaalde noodzakelijke taken uitvoeren met betrekking tot deOnderhoud.


We gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw registratie te beheren en ompersonaliseer uw bezoeken aan de website en de service die u gebruikttoegang. We kunnen ook gerichte advertenties weergeven op onze website ofServicepagina's op basis van uw persoonlijke gegevens, maar zullen niet worden verstrektpersoonlijke informatie aan de adverteerders als u een gerichteadvertentie. Ten aanzien van bijvoorbeeld bepaalde kenmerken (een leeftijdgroep, een geslacht ...), of een segment van die groep.

We kunnen geaggregeerde informatie gebruiken voor trackingdoeleindenwebsitegebruik van de website en om ons te helpen onzeService en voor onderzoeks- en analysedoeleinden. We kunnen dit passereninformatie aan derden. De geaggregeerde informatie en statistiekenzal echter geen details bevatten die kunnen worden gebruikt om te identificerenu.


Cantina kan informatie over u bekendmaken aan haar derde partijpartners om de service te verlenen, serviceproblemen op te lossen enfouten in de Service te corrigeren, om met u te communiceren over deService of betalingen of CPA-aanbiedingen, om u advertenties enpromotionele informatie in verband met de service en om deze te verbeterenuw ervaring met de Service. Dit geeft echter geenonafhankelijk recht om deze informatie te delen.


4. Beveiliging


We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Inom ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben wegeïmplementeerde redelijke technische en organisatorische maatregelen ontworpenom uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen onopzettelijk verlies en tegenongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking.


5. Overdracht van informatie


We behouden ons het recht voor om uw persoonlijke gegevens over te dragen in hetin geval van eigendomsoverdracht van Cantina of in geval van fusie ofandere overname met een ander bedrijf dat verband houdt met het bedrijf ofDienst die dergelijke informatie heeft verzameld.


6. Hoe we cookies gebruiken


Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt geplaatstharde schijf met uw toestemming. Zodra u akkoord gaat, wordt het bestand toegevoegd ende cookie helpt bij het analyseren van webverkeer of laat u weten wanneer u eenbepaalde site. Cookies stellen webtoepassingen in staat om op u te reageren alseen persoon door u te herkennen wanneer u terugkeert op de site. Het webapplicatie kan zijn activiteiten afstemmen op uw behoeften, voorkeuren enhoudt niet van door het verzamelen en onthouden van informatie over uwvoorkeuren.


Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of iets andersinformatie over u, anders dan de gegevens waarmee u besluit te delenons.


U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsersautomatisch cookies accepteren, maar u kunt uw browser meestal aanpasseninstelling om cookies te weigeren als u dat wilt. Dit kan u verhinderenoptimaal profiteren van de website.

Cookies kunnen aan deze advertenties worden gekoppeld om deadverteerder om het aantal anonieme gebruikers bij te houden dat reageert op hetcampagne. We hebben geen toegang tot of controle over cookies die worden geplaatst doorderden


6. Links naar andere websites


Cantina Services kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn nietverantwoordelijk voor de privacypraktijken van andere websites of derdepartij diensten. We moedigen onze gebruikers aan om op de hoogte te zijn wanneer ze ons verlatensite om de privacyverklaringen van elke website te lezenverzamelt persoonlijk identificeerbare informatie. Je moet oefenenwees voorzichtig en bekijk de privacyverklaring die van toepassing is op de website invraag.


7. Toegangsrecht en rectificatie


U hebt recht op toegang tot en rectificatie van de informatie waarover u beschiktu. Als u dit wenst, neem dan contact met ons op via privacy@masterclassapp.com. U kunt uwidentiteit om een ​​kopie te verstrekken van de informatie die we hebben.


8. Gebruikersinhoud en openbare informatie, waaronder online forum,Door gebruikers gegenereerde inhoud, blogs en profielen


Wanneer u de Service gebruikt, kunt u ervoor kiezen om alle informatie vrij te gevenover jezelf naar Cantina-sites of games via sociale netwerken ofniet in de chat of in blogs, prikborden, online forums, berichtenboards ("Openbare sites") en andere functionaliteit en kunnen u voorzienmet de mogelijkheid om te creëren, indienen, posten, weergeven, verzenden,inhoud en materiaal uitvoeren, publiceren, distribueren of uitzenden naarCantina en / of naar of via Cantina Applicatie, inclusief, zonderbeperking, tekst, geschriften, foto's, grafieken, commentaren,suggesties of persoonlijk identificeerbare informatie of ander materiaal("Gebruikersinhoud").


Al het materiaal of alle informatie die u naar openbare sites verzendt, is openbaarinformatie en zal als niet-vertrouwelijk worden behandeld enniet-eigendomsrechtelijk beschermd en kan niet als privé worden beschouwd of onder devoorwaarden van dit privacybeleid. U mag geen persoonlijke gegevens verwachtenbescherming in een dergelijk geval.

Wellicht bent u zich ervan bewust dat, door dergelijke informatie openbaar te maken overuzelf of alle informatie die u als persoonlijk beschouwt:

In elk van deze gevallen is Cantina niet verantwoordelijk voor het persoonlijkeidentificeerbare informatie die u mogelijk openbaar wilt maken aan een van dedie openbare sites, noch enig gebruik dat door andere gebruikers vandergelijke persoonlijk identificeerbare informatie. Cantina is niet verantwoordelijkvoor elk gebruik van dergelijke gebruikersinhoud die op een openbare site is geplaatst


U gaat ermee akkoord dat u de rechten bezit op alle gebruikersinhoud die op eenPublieke site, inclusief het recht om alle rechten enlicenties in deze voorwaarden zonder dat Cantina een derde partij op zich neemtverplichtingen of aansprakelijkheid die voortvloeien uit de uitoefening van de rechtenhieraan door u verleend.

U verleent Cantina de onvoorwaardelijke, onbeperkte, onbeperkte,wereldwijd, onherroepelijk, eeuwigdurend royaltyvrij recht en licentie voorgebruiken, distribueren, reproduceren, hosten, kopiëren, onthullen, verkopen, doorverkopen,verzenden, publiceren, in sublicentie geven, weergeven, uitvoeren, uitzenden, wijzigen,afgeleide werken maken van, hernoemen, opslaan, vertalen, archiveren ofanderszins exploiteren op welke manier dan ook, geheel of een deel van uwGebruikersinhoud waaraan u heeft bijgedragen, voor welk doel dan ookwat dan ook, in alle formaten; op of via alle media,software, formule of medium nu bekend of hierna bekend; en met alletechnologie of apparaten die nu bekend zijn of hierna worden ontwikkeld en waarvooradverteren, promoten en promoten.


Er wordt gespecificeerd dat Cantina geen redactionele controle kan uitoefenenbehalve om de rechten van derden en inhoudsbeperkingen af ​​te dwingenwanneer overtredingen worden gemeld aan Cantina binnen devereiste van het toepasselijke recht.


Cantina is niet verplicht om te accepteren, weergeven, beoordelen, controleren,het intellectuele eigendom van een gebruiker van een gebruiker behouden of afdwingenInhoud. Gebruikersinhoud kan op elk moment door Cantina worden verwijderdOpenbare site zonder kennisgeving om welke reden dan ook.


9. Ouderparticipatie


Ter herinnering aan het Facebook-beleid: als je jonger bent dan 13 jaar, doe dat danprobeer niet te registreren voor Facebook of persoonlijke gegevens te verstrekkeninformatie over jezelf. In dat geval mag u dat nietSpeel of bezoek Cantina-sites of -games of een van onze openbare sites. Alsu denkt dat we mogelijk informatie hebben over een minderjarig kind13, neem dan contact met ons op via privacy@masterclassapp.com.


We raden ten zeerste aan dat minderjarigen van 13 jaar of ouder hunouders om toestemming voordat u contact opneemt met andere gebruikers viaCantina Services, alle informatie over zichzelf naar iedereen sturenvia internet of via openbare sites en we moedigen dit aanouders om hun kinderen te leren over veilig internetgebruik.Ouderlijk toezicht moet worden geactiveerd via het besturingssysteem ofbrowser die door minderjarigen wordt gebruikt. Cantina wijst elke aansprakelijkheid voormogelijke Cantina Services die door minderjarigen zonder toezicht worden gebruikt.


Materiaal om ouders te helpen met hun kinderen te praten over veilig internetgebruik is te vinden op deze Facebook-helppagina.


© 2013 Cantina Software SAS, Alle rechten voorbehouden.