Sekretesspolicy för Masterclass


1. Objekt och omfång


Denna sekretesspolicy gäller tjänster som drivs av CantinaProgramvara SAS , 60 rue Saint Sabin 75011 Paris - Frankrike(“Cantina”). Cantina är registrerat under de franska företagenregistrering av Paris (75) # 524 287 646.


Cantina åtar sig att säkerställa att din integritet skyddas.Om vi ​​ber dig att tillhandahålla viss information som du kan varaidentifieras när du använder denna webbplats, kommer den endast att användas i enlighet medmed denna sekretesspolicy.


Cantina personliga tjänster består bland annat av programvarasom kan bäddas in på en webbplats eller laddas ner, vilken applikation som helst ellerspel eller onlineforum tillgängligt eller inte via sociala nätverkssajtereller körs på Cantinas servrar (Cantina Application), vilket innehåll som helst,information eller relaterad dokumentation, all information eller ämnen som gjortstillgänglig via Cantina Applications, all information eller ämnen elleranvändargenererat innehåll som görs tillgängligt via Cantina Applications,(tillsammans "tjänsten").


Syftet med denna integritetspolicy är att beskriva hur Cantina samlar in,använder och skyddar all information som du ger Cantina när du använderdenna webbplats. Genom att använda tjänsten godkänner du samlingen ochanvändning av din personliga information enligt beskrivningen i sekretesspolicyn.Cantina kan ändra denna policy genom att uppdatera den här sidan. Du borde kolladenna sida regelbundet för att säkerställa att du godkänner alla ändringar.

Denna policy uppdaterades senast den 20 augusti 2013.


2. Vad vi samlar in, begränsar


Vi kan samla in följande uppgifter om din profil från dig i ordningför att ge tillgång till tjänsten: namn, adress / plats, kön, datumfödelse, lekvanor och hobbyer, kontaktuppgifter som e-postadress, hemsida eller användarnamn för andra sociala nätverk eller direktmeddelande nätverk, som du tillhandahåller.


Om tjänsten används via din Facebook-sida för sociala nätverk,vi samlar inte in någon personlig information från Facebook, ii enlighet med Facebooks integritetspolicy. Men vid denna tidpunkt och ii enlighet med en sådan policy får vi tillgång till och behåller högst 24öppnar följande information: förnamn och "fan" -status. Närkrävs kommer vi att uppdatera vår integritetspolicy för att återspegla alla ändringar avFacebook sekretesspolicy.

När du identifierar dig på en tjänst kan du identifiera digvia ett socialt nätverkskonto där Cantina kan fåytterligare information om din profil och ditt ID för detwebbplats.


Vi kan erbjuda dig möjlighet att skicka in annan information omdig själv (som kön, ålder, yrke, hobbyer, intressen, zipkod etc.), eller så kan vi samla in den informationen från socialtnätverkssystem där du har använt Cantina Service (ii enlighet med användningsvillkoren för dessa system), vilket då skulleomfattas också av denna integritetspolicy.

När du använder en tjänst via din sociala nätverkssida eller använder ensociala nätverksapp på någon annans sida kan vi registrera informationangående användningen av den berörda tjänsten och även annan informationsom kan visas på din sociala nätverksprofil och sida ii enlighet med relevanta användarvillkor på denna sida. Som ett exempel,vi kan spela in och visa information som dina höga poäng, forumrangordningar och titlar, forum online status, spelsessionens längd ochspelutmaningar, önskelistor, erbjudandenlistor som du vill skicka tilldin profilsida eller när du bjuder in nya medlemmar till ditt nätverk ellerskicka meddelanden via tjänsten.

Observera: om du skickar meddelanden eller skickar materialsom innehåller personlig information på en sådan social nätverkssida eller ett inläggett ämne till en offentligt synlig sida eller tillgängligt forum på CantinaTjänster, den informationen kan samlas in och användas av andra. Dukan när som helst avsluta ditt konto vilket tar bort din profiloch annan personlig information ur sikte. Cantina kan dock (menär inte skyldig att) hålla information om dig som finns i dess systemefter din uppsägning. Kontakta Cantina för att avsluta dinkonto eller för andra frågor angående din personligainformation.


Denna sekretesspolicy gäller endast information som samlas in avCantina. Förutom vår direkta insamling av information, vårtredje parts tjänsteleverantörer (såsom betalnings- och erbjudande leverantörer)som kan tillhandahålla betaltjänster (genom mikrobetalningar eller annonser) eller CPAerbjudanden kan samla in eller få andra att samla in bankuppgifter, telefonnummereller e-postadresser från dig. Vi kontrollerar inte hur dessa tredjeparter använder sådan information, men vi ber dem att avslöja hur deanvända personlig information som ges till dem. Några av dessa tredje parterkan vara mellanhänder som endast fungerar som länkar i distributionenkedja och inte lagra, behålla eller använda informationen som ges till dem.Du bör alltid granska policyerna för tjänster från tredje part ochwebbplatser för att se till att du är bekväm med hur de gör detanvända information som du delar med dem. Vi garanterar inte att dekommer att följa våra regler.


3. Vad vi gör med den information vi samlar in


Obs! Vi kan överföra en del av din information utanför ditt hemland eller utanför Frankrike eller Europa för att hantera dinkonto. Vissa länder har kanske inte motsvarande dataskyddlagstiftning som skyddar användningen av din personliga information. Förbiskicka din information till Cantina Service som beskrivs ovan, dusamtycke till att sådana överföringar äger rum.

Vi säljer eller hyr inte ut din personliga information till tredje partmen vi kan använda viss information om dig som inte är personlig.Cantina, vissa av dess partners och var och en av deras entreprenörer ochanställda kan se innehållet som du överför till tjänsten tilltillhandahålla tjänsten eller utföra vissa nödvändiga uppgifter angåendeService.


Vi använder din personliga information för att hantera din registrering och för attpersonifiera dina besök på webbplatsen och den tjänst som dutillgång. Vi kan också visa riktade annonser på vår webbplats ellerTjänstesidor baserat på din personliga information men kommer inte att tillhandahållapersonlig information till annonsörerna om du ser en riktadannons. När det gäller till exempel vissa egenskaper (en åldergrupp, ett kön ...) eller ett segment av den gruppen.

Vi kan använda aggregerad information för spårningwebbplatsanvändning av webbplatsen och för att hjälpa oss att förbättra vårService och för forsknings- och analysändamål. Vi kanske passerar dettainformation till tredje part. Den sammanlagda informationen och statistikenkommer dock inte att innehålla detaljer som kan användas för att identifieradu.


Cantina kan lämna ut information om dig till sin tredje partpartners för att tillhandahålla tjänsten, lösa serviceproblem ochrätta till fel i Tjänsten, för att kommunicera med dig omTjänster eller betalningar eller CPA-erbjudanden för att ge dig reklam ochreklaminformation i samband med tjänsten och för att förbättradin erfarenhet av tjänsten. Detta ger dock inte ettoberoende rätt att dela denna information.


4. Säkerhet


Vi åtar oss att se till att din information är säker. IFör att förhindra obehörig åtkomst eller avslöjande har vigenomförda rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder utformadeför att skydda din personliga information från oavsiktlig förlust och frånobehörig åtkomst, användning, ändring eller avslöjande.


5. Överföring av information


Vi förbehåller oss rätten att överföra din personliga information tilli händelse av överlåtelse av äganderätten till Cantina eller vid fusion ellerannat förvärv med ett annat företag med anknytning till verksamheten ellerTjänst som samlade in sådan information.


6. Hur vi använder cookies


En cookie är en liten textfil som placeras på din datorshårddisk med ditt tillstånd. När du väl har godkänt läggs filen till ochkakan hjälper till att analysera webbtrafik eller låter dig veta när du besöker ensärskild webbplats. Cookies tillåter webbapplikationer att svara på dig somen individ genom att känna igen dig när du återvänder till webbplatsen. Webbenapplikationen kan skräddarsy sin verksamhet efter dina behov, gillanden ochogillar genom att samla in och komma ihåg information om dinpreferenser.


En cookie ger oss inte åtkomst till din dator eller något annatinformation om dig, annan än den information du väljer att dela medoss.


Du kan välja att acceptera eller avvisa cookies. De flesta webbläsareaccepterar automatiskt cookies, men du kan vanligtvis ändra din webbläsareinställning för att avvisa kakor om du föredrar det. Detta kan hindra dig fråndra full nytta av webbplatsen.

Cookies kan associeras med dessa annonser för att möjliggöraannonsör för att spåra antalet anonyma användare som svarar påkampanj. Vi har inte tillgång till eller kontroll av cookies som placeras avtredje part


6. Länkar till andra webbplatser


Cantina Services kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi är inteansvarig för sekretesspraxis på andra webbplatser eller tredjepartstjänster. Vi uppmuntrar våra användare att vara medvetna om när de lämnar vårawebbplats för att läsa sekretesspolicyn för varje webbplats somsamlar in personligt identifierbar information. Du bör tränavarning och titta på sekretesspolicyn som gäller för webbplatsen ifråga.


7. Åtkomsträtt och rättelse


Du har rätt att få tillgång till och rätta till den information som finnsdu. Om du vill göra detta, vänligen kontakta oss på privacy@masterclassapp.com. Du kan tillhandahålla verifiering av dinidentitet för att tillhandahålla en kopia av den information vi har.


8. Användarinnehåll och allmän information inklusive onlineforum,Användargenererat innehåll, bloggar och profiler


När du använder tjänsten kan du välja att avslöja all informationom dig själv till Cantina-webbplatser eller spel via sociala nätverk ellerinte, i chatt eller i bloggar, anslagstavlor, onlineforum, meddelandenstyrelser ("Offentliga webbplatser") och andra funktioner och kan ge digmed möjlighet att skapa, skicka, lägga upp, visa, sända,utföra, publicera, distribuera eller sända innehåll och material tillCantina och / eller till eller via Cantina Application, inklusive utanbegränsning, text, skrifter, fotografier, grafik, kommentarer,förslag eller personlig identifierbar information eller annat material("Användarinnehåll").


Allt material eller information som du överför till offentliga webbplatser är offentligainformation och kommer att behandlas som icke-konfidentiellt ochej äganderätt och kan inte betraktas som privat eller omfattas avvillkoren i denna sekretesspolicy. Du kan inte förvänta dig några personuppgifterskydd i ett sådant fall.

Du kanske är medveten om att genom att offentliggöra sådan information omdig själv eller all information du kan anse som personlig:

I något av dessa fall ansvarar Cantina inte personligenidentifierbar information som du kan välja att lämna ut offentligt till någon avdessa offentliga webbplatser, inte heller någon användning som skulle kunna göras av andra användare avsådan personlig identifierbar information. Cantina ansvarar inteför all användning av sådant användarinnehåll som publiceras på någon offentlig webbplats


Du samtycker till att du äger rättigheterna till allt användarinnehåll som publiceras på enAllmän webbplats, inklusive rätten att bevilja alla rättigheter ochlicenser i dessa villkor utan att Cantina medför någon tredje partskyldigheter eller ansvar som följer av dess utövande av rättigheternadärtill beviljats ​​häri av dig.

Du ger Cantina det ovillkorliga, obegränsade, obegränsade,över hela världen, oåterkallelig, evig royaltyfri rätt och licens tillanvända, distribuera, reproducera, vara värd, kopiera, avslöja, sälja, sälja vidare,sända, publicera, underlicensiera, visa, uppträda, sända, modifiera,skapa härledda verk från, titel, lagra, översätta, arkivera ellerpå annat sätt utnyttja på något sätt, hela eller delar av dinAnvändarinnehåll som du har bidragit till, för vilket ändamål som helstvad som helst, i alla format; på eller genom alla media,programvara, formel eller medium som nu är känt eller nedan känt; och med någonteknik eller enheter som nu är kända eller nedan utvecklade och attannonsera, marknadsföra och marknadsföra samma.


Det anges att Cantina inte kan utöva redaktionell kontrollutom för att genomdriva tredje parts rättigheter och innehållsbegränsningarnär överträdelser uppmärksammas på Cantina inomtillämplig lag.


Cantina har ingen skyldighet att acceptera, visa, granska, övervaka,behålla eller genomdriva användarens immateriella egendom för någon användareInnehåll. Användarinnehåll kan raderas när som helst av Cantina från vilket som helstOffentlig webbplats utan föregående meddelande av någon anledning.


9. Föräldrars deltagande


Som en påminnelse om Facebook-policyn, gör det om du är under 13 årinte försöka registrera dig på Facebook eller tillhandahålla något personligtinformation om dig själv. I ett sådant fall får du inteSpela eller få tillgång till Cantinas webbplatser eller spel eller någon av våra offentliga webbplatser. Omdu tror att vi kan ha någon information från ett barn under åldern13, vänligen kontakta oss på privacy@masterclassapp.com.


Vi rekommenderar starkt att minderåriga 13 år eller äldre frågar derasföräldrar för tillstånd innan de kontaktar andra användare viaCantina Services, skickar all information om sig själva till någonvia Internet eller via några offentliga webbplatser och vi uppmuntrarföräldrar att lära sina barn om säkra metoder för internetanvändning.Föräldrakontroll bör aktiveras via operativsystemet ellerwebbläsare som används av alla minderåriga. Cantina ansvarsfrihet förmöjliga Cantina-tjänster som används av minderåriga utan tillsyn.


Material som hjälper föräldrar att prata med sina barn om säkert internetanvändning finns på denna Facebook-hjälpsida.


© 2013 Cantina Software SAS, Med ensamrätt.